Choď na obsah Choď na menu
 


Stanovy KST Javorina Rudlov

STANOVY KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV JAVORINA RUDLOV

 

Článok I

Základné  ustanovenia

 

 

 1. Klub slovenských turistov JAVORINA Rudlov (ďalej len „KST JAVORINA“) je dobrovoľným združením občanov, ktorí sa zaujímajú a vykonávajú turistické aktivity vo všetkých jej formách v rámci vlastných stanov, stanov Klubu slovenských turistov a právnych noriem Slovenskej republiky.
 2. Sídlom KST JAVORINA je Rudlov 141, 094 35 Rudlov.
 3. KST JAVORINA môže rozhodnutím členskej schôdze vstupovať do združení a vystupovať z nich.
 4. Politická činnosť v KST JAVORINA nie je prípustná.

 

Článok II

Symbolika KST JAVORINA

 

 1. Symboliku KST JAVORINA tvorí znak a vlajka.

 

 1. znak KST JAVORINA tvorí zelený útvar v podobe javorového listu, po vonkajšom obvode je názov „KST v liste je nápis JAVORINA, pod listom RUDLOV
 2. farebné vyhotovenie znaku: názov „KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV“, „RUDLOV“ , javorový list a ohraničenie znaku – zelená farba, JAVORINA – žlta, olemovanie javorového listu hnedá
 3. vlajka KST JAVORINY Rudlov je zelenožltej farby v pomere šírky a výšky 1:1.5, v hornej polovici je umiestnený klubový znak rovnako vzdialený od horného a bočných okrajov vlajky

 

Článok III

Poslanie KST JAVORINA

 

 1. Poslaním KST JAVORINY je:

 

 1. zastupovať záujmy a potreby svojich členov
 2. zabezpečovať rozvoj všetkých druhov turistických aktivít
 3. podieľať sa na vytváraní podmienok pre letnú i zimnú turistiku, táborenie a pobyt v prírode pre svojich členov a všetkých priaznivcov turistiky
 4. organizovať podporovať a všestranne rozvíjať turistické aktivity pre deti, mládež i dospelých
 5. viesť svojich členov k dodržiavaniu zásad ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie
 6. podporovať vzdelávanie v oblasti turistiky a športu
 7. spolupracovať s organizáciami s podobným poslaním, ktoré podporujú turistiku, pobyt v prírode a ochranu životného prostredia
 8. vykonávať verejnoprospešnú činnosť zameranú na vytváranie podmienok na turistiku (organizovanie turistických podujatí, značenie, výstavbu a údržbu turistických chodníkov a informačných tabúľ, sprievodcovskú činnosť, školenia základov pobytu a orientácie v prírode, výstavba čistenie  a obnova lesných studničiek, prístreškov a priestorov na rekreáciu v lese). Oblasť športu rekreačne futbal, tenis, stolný tenis, volejbal, hokej, florbal, cyklistika, beh.
 9. budovať a zveľaďovať materiálne zázemie KST JAVORINY
 10. propagovať svoju činnosť
 11. získavať materiálne a finančné prostriedky od fyzických a právnických osôb pre podporu svojho poslania a svojich členov
 12. zriaďovať základné odvetvové zložky, bez právnej subjektivity
 13. chrániť záujmy základných odvetvových zložiek vo vzťahu k štátnym orgánom a ďalším organizáciám a inštitúciám

 

 1. KST JAVORINA zabezpečuje plnenie svojho poslania:

 

 1. prostredníctvom základných odvetvových zložiek /oddielov/ KST JAVORINY
 2. spoluprácou s ďalšími združeniami a štátnymi organizáciami
 3. starostlivosťou o výchovne zameranú, pestrú a príťažlivú činnosť detí a mládeže
 4. starostlivosťou o značkované turistické trasy

 

 1. KST JAVORINA rozvíja najmä:
  1. pešiu turistiku, cykloturistiku, lyžiarsku turistiku, vysokohorskú turistiku.

 

Článok IV

Členstvo v KST JAVORINY

 

 1. Členom KST JAVORINY môže byť každý občan SR, alebo cudzí štátny príslušník, ktorý splnil podmienky členstva v klube a súhlasí s týmito stanovami.
 2. Členstvo v KST JAVORINY môže byť:
  1. Individuálne
  2. Kolektívne
  3. čestné
 3. Individuálne členstvo je dobrovoľné, o prijatí rozhoduje výbor KST JAVORINA na základe písomnej prihlášky a potvrdzuje ho členská schôdza.
 4. Kolektívne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky a potvrdzuje ho členská schôdza. Kolektívnym členom môže byť i organizácia alebo inštitúcia mimo republiky.
 5. Členmi KST JAVORINA sú všetci, ktorí splnili podmienky členstva.

 

 

 1. Čestnými členmi KST JAVORINA sa môžu stať fyzické, alebo právnické osoby, ktorých schválila členská schôdza na návrh výboru za osobitný prínos a zásluhy pri rozvoji turistiky v KST JAVORINA. Čestný člen neplatí poplatky.

7) Dokladom o členstve je platný členský preukaz s fotografiou a známkou, ktorý vydáva KST JAVORINA. Členské so známkou na kalendárny rok je platné do 31.03. nasledujúceho kalendárneho roku. Ak výbor nerozhodne o členstve inak. Toto rozhodnutie potvrdzuje členská schôdza.

 1. Členstvo v KST JAVORINA zaniká
  1. vystúpením člena na základe písomného oznámenia
  2. vyškrtnutím – na základe rozhodnutia členskej schôdze pre neplnenie základných členských povinností
  3. úmrtím individuálneho alebo čestného člena
  4. vylúčením – na základe rozhodnutia členskej schôdze pre závažné previnenie voči stanovám a uzneseniam prijatých členskou schôdzou
  5. zánikom právnickej osoby – kolektívneho člena KST JAVORINA
  6. zánikom KST JAVORINA
 2. Práva členov KST JAVORINA

a)   má právo zúčastňovať sa podľa svojich potrieb a záujmov na členských schôdzach, turistických podujatiach a spoločenských akciách organizovaných KST JAVORINA

 1. má právo voliť a byť volený do orgánov KST JAVORINA po dovŕšení veku 18 rokov
 2. má právo na využívanie všetkých výhod a zliav spojených s členstvom v KST JAVORINA
 3. má právo byť informovaný o činnosti KST JAVORINA
 4. má právo podávať pripomienky a návrhy a žiadať na ne do 30 dní odpoveď

 

 1. Povinnosti členov KST JAVORINA
  1. dodržiavať stanovy KST JAVORINA, podporovať jeho záujmy, chrániť majetok a dbať o jeho dobré meno
  2. riadiť sa uzneseniami prijatými členskou schôdzou KST JAVORINA
  3. riadne a včas platiť členské, klubové a iné schválené príspevky a poplatky, najneskôr do 28. 02. každého kalendárneho roka s výnimkou čestných členov
  4. podieľať sa na činnosti KST JAVORINA
  5. poskytnúť údaje pre evidenciu členstva do klubovej databázy
 2. Práva čestných členov
  1. môžu sa zúčastňovať rokovaní orgánov KST JAVORINA
  2. môžu byť volení do orgánov KST JAVORINA
 1. Povinnosti čestných členov
  1. podporovať záujmy KST JAVORINA a podľa svojich možností napomáhať rozvoju turistiky v KST JAVORINA

 

Článok V

Organizačná výstavba a štruktúra

 

 1. Najvyšším orgánom KST JAVORINA je „Členská schôdza všetkých členov“, (ďalej len „členská schôdza“). Je zhromaždením všetkých platných členov KST JAVORINA. Koná sa minimálne raz za rok a zvoláva ju predseda KST JAVORINA na základe rozhodnutia výboru KST JAVORINA. Ak o zvolanie členskej schôdze prejaví záujem aspoň polovica všetkých platných členov, je predseda KST JAVORINA na základe rozhodnutia výboru KST JAVORINA povinný zvolať mimoriadne zasadanie členskej schôdze najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia výboru KST JAVORINA. Orgány KST JAVORINA sa vytvárajú na základe demokratických volieb všetkých členov na rokovaniach členskej schôdze.

 

 1. Členská schôdza KST JAVORINA
  1. volí na štvorročné obdobie predsedu a členov výboru KST JAVORINA, predsedu a členov revíznej komisie na návrh výboru KST JAVORINA, odvoláva ich nadpolovičnou väčšinou prítomných členov
  2. schvaľuje stanovy, ich zmeny, doplnky a novelizácie

c) prerokováva správu výboru o činnosti a hospodárení, čerpaní rozpočtu od predchádzajúcej členskej schôdze a správu revíznej komisie

 1. schvaľuje závažné otázky /majetkovo právne a iné/
 2. schvaľuje zriaďovanie základných odvetvových zložiek /oddielov/, menovanie ich vedúcich, náplň činnosti, rozsah práv a povinností
 3. prijíma uznesenie o názve, symbolike a zániku KST JAVORINA nadpolovičnou väčšinou všetkých členov, o vysporiadaní jeho majetku, menuje likvidátora prípadne likvidačnú komisiu
 4. je uznášania schopná, ak sa jej zúčastní najmenej 3/5 členov zo zaplatenými členskými príspevkami
 5. schvaľuje výšku zápisného a klubového príspevku
 6. má právo rušiť alebo zmeniť rozhodnutie výboru, ak je v rozpore s platnými predpismi a stanovami KST JAVORINA

 

 1. Činnosť klubu medzi členskými schôdzami riadi výbor KST JAVORINA.

 

 1. Štatutárnym orgánom KST JAVORINA je predseda. Je oprávnený navonok vystupovať, konať a rozhodovať za KST JAVORINA, prípadne ním alebo výborom poverení členovia výboru. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis predsedu a ďalšieho člena výboru.

 

 1. Výbor KST JAVORINA
  1. počet členov výboru a spôsob voľby stanovuje členská schôdza
  2. výbor si volí hospodára a z členov výboru volí podpredsedu
  3. počet zasadaní si stanovuje výbor, minimálne však štyrikrát krát ročne
  4. podľa potreby rozhoduje o zasadaniach členskej schôdze
  5. stará sa o koordináciu základných odvetvových zložiek
  6. navrhuje, zabezpečuje a riadi hospodársku činnosť KST JAVORINA
  7. rozhoduje o účelnom nakladaní s majetkom KST JAVORINA
  8. zriaďuje základné odvetvové zložky /oddiely/, ktoré sú autonómnymi zložkami KST JAVORINA so zvereným nehnuteľným majetkom a účelovým hmotným majetkom, bez právnej subjektivity
  9. konzultuje prijatie nových členov a vedie ich evidenciu
  10. zabezpečuje výhody a zľavy pre členskú základňu
  11. rozhoduje o ostatných otázkach, o ktorých nerozhoduje členská schôdza
  12. výbor zvoláva predseda, alebo podpredseda
  13. je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov
  14. v prípade úmrtia člena výboru, zvolá oprávnená osoba /štatutár/ do 15 dní mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá na návrh výboru KST JAVORINA doplní chýbajúceho člena výboru, v prípade odstúpenia, alebo úmrtia predsedu KST JAVORINA mimoriadnu členskú schôdzu zvolá podpredseda, prípadne výborom poverený člen výboru

 

Článok VI

Revízna komisia

 

 1. Revízna komisia je nezávislý kolektívny orgán na čele s predsedom.

 

 1. Vykonáva revíznu činnosť v hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom klubu, dozornú činnosť v dodržiavaní stanov, smerníc, zákonov a nariadení. Vybavuje sťažnosti a odvolania.
 2. Má právo podať návrh na odvolanie niektorého člena riadiaceho alebo kontrolného orgánu z jeho funkcie, ak koná v rozpore so záujmami KST JAVORINA alebo si riadne neplní svoje povinnosti.
 3. Predseda revíznej komisie má právo zúčastňovať sa na zasadaniach výboru KST JAVORINA, má právo začať disciplinárne konanie a zvolať zasadanie výboru KST JAVORINA.
 4. Člen revíznej komisie nesmie byť členom výboru.
 5. Revíznu komisiu zvoláva jej predseda alebo predseda KST JAVORINA.
 6. V prípade odstúpenia, prípadne úmrtia predsedu alebo člena revíznej komisie, zvolá oprávnená osoba /štatutár/ do 15 dní mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá doplní chýbajúceho člena revíznej komisie na návrh výboru KST JAVORINA.

 

Článok VII

 Hospodárenie a majetok

 

 1. Majetok KST JAVORINA tvoria nehnuteľnosti a hnuteľnosti potrebné na zabezpečenie vlastnej činnosti a ďalší majetok získaný darom alebo prevodom. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

 

 1. Majetok KST JAVORINA musí prinášať úžitok všetkým členom.

 

 1. Prostriedky na svoju činnosť KST JAVORINA získava:
  1. od vlastných členov zo zápisného, členského a klubového príspevku
  2. z dotácií, príspevkov a darov od sponzorov /fyzických a právnických osôb/
  3. z telovýchovnej, turistickej, spoločenskej a inej verejnoprospešnej činnosti
  4. z grantov a iných nenávratných finančných výpomocí
  5. z doplnkovej podnikateľskej činnosti
  6. zverejňovaním reklamných materiálov fyzických a právnických osôb vo svojich materiáloch

 

 1. Po zrušení KST JAVORINA sa majetok klubu použije v súlade s cieľmi a poslaním KST JAVORINA. O vysporiadaní majetku rozhoduje členská schôdza, ktorá zároveň menuje likvidátora prípadne likvidačnú komisiu.

 

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 

 1. KST JAVORINA má právnu subjektivitu a samostatnosť.

 

 1. KST JAVORINA bol podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR dňa 29.05.2006 pod číslom VVS/1 – 900/90 – 28251.
 2. Zmenu stanov schválilo Valné zhromaždenie dňa 21.01.2017 v Rudlove. Účinnosť nadobúdajú dňom registrácie alebo splnením oznamovacej povinnosti.
 3. Veci neupravené týmito stanovami rieši výbor KST JAVORINA v súlade so všeobecne platnými a záväznými predpismi.
 4. V plnom rozsahu nahradzujú stanovy KST JAVORINA Rudlov registrované Ministerstvom vnútra dňa 29.05.2006 pod číslom VVS/1 – 900/90 – 28251.

V Rudlove dňa: 22.01.2017

 

 

Ing. Martin KOCÚR            

predseda KST JAVORINA Rudlov